1. ALGEMEEN

1.1 Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent, wordt u (hierna: het “Lid”) lid van MINDSET Maastricht (hierna: “Mindset Maastricht”).

Contact gegevens:

MINDSET Maastricht
Akersteenweg 108
6227 AC Maastricht
kvk-nummer: 76778738

2. VOORWAARDEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Mindset Maastricht.

2.2 Mindset Maastricht is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkend wettelijke termijn is vereist.

2.3 Indien een Lid voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Mindset Maastricht te zijn ontvangen.

3. LIDMAATSCHAP

3.1 Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ingangsdatum overeenkomst.

3.2 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

3.3 Mindset Maastricht behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.4 Het lid mag gedurende de openingstijden trainen, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op https://www.mindsetmaastricht.nl

4. LIDMAATSCHAPSGELDEN

4.1 Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis of per 10-rittenkaart.

4.2 Het lidmaatschapsgeld dient door middel van een boeking op onze website overgemaakt te worden op de rekening van Mindset Maastricht op het rekeningnummer NL39RABO0348799616.

4.3 Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Het Lid kan niet langer gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Mindset Maastricht tot het moment dat zijn schuld is voldaan.

4.4 Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

4.5 Alle prijzen zijn inclusief BTW en zijn onderhevig aan BTW-wijzigingen.

4.6 Mindset Maastricht is bevoegd om binnen het redelijke prijswijzigingen door te voeren. Mindset Maastricht zal het Lid hier van te voren over inlichten, met opgave van reden, en mogelijkheid geven tot opzegging van het Lidmaatschap.

5. BEËINDIGING OF ONTBINDING LIDMAATSCHAP

5.1 Mindset Maastricht mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling indien:

– het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
– in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
– indien het Lid de huisregels (zie artikel 10) niet naleeft en
– indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt.

5.2 Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

6. OPSCHORTING (TIJDELIJK STOPZETTEN)

6.1 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of (ernstig) letsel kan met schriftelijke toestemming van Mindset Maastricht het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden opgeschort.

6.2 Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Mindset Maastricht – deugdelijk bewijs.

6.3 Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

6.4 De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

7. OPENINGSTIJDEN EN TRAININGEN

7.1 Mindset Maastricht is bevoegd om de Sportstudio te sluiten.

7.2 Mindset Maastricht is bevoegd om de trainingen geheel of gedeeltelijk (blijvend) te wijzigen.

7.3 Mindset Maastricht is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de Sportstudio tijdelijk of blijvend te wijzigen.

7.4 Mindset Maastricht is bevoegd de Sportstudio voor noodzakelijk onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

7.5 Mindset Maastricht zal indien van toepassing en binnen zijn mogelijkheden proberen om vervangende trainingen aan te bieden.

7.6 Wanneer om welke reden dan ook Mindset Maastricht geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid er mee akkoord dat hij genoegen neemt met een training in voor het doel geschikte openbare ruimte.

8. INFORMATIEVERPLICHTING

8.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adresgegevens) dienen schriftelijk te worden doorgegeven.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Mindset Maastricht is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Mindset Maastricht.

9.2 Ieder Lid is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Mindset Maastricht, noch zijn medewerkers, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van goederen.

10. HUISREGLEMENT

10.1 Het Lid is bekend met de door Mindset Maastricht gehanteerde spelregels en is verplicht deze na te leven. Dit geldt specifiek voor het opvolgen van instructies van de instructeurs van Mindset Maastricht. Deze spelregels zijn te vinden in het ontvangen startdocument.

10.2 Mindset Maastricht kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

11. SLOTBEPALINGEN

11.1 Op alle door Mindset Maastricht gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank in Amsterdam is bevoegd.

11.2 Overeenkomsten tussen het Lid en Mindset Maastricht kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd of opgezegd worden.

11.3 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen van toepassing.